FISCALITAT POLÍGONS SENTMENAT - Any 2018

Nom de l'empresa (Raó Social): *

Persona de Contacte: *

Càrrec: *

Adreça electrònica: *

Nombre Treballadors (2019): *


Impost sobre Béns Inmobles (IBI): *

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): *

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): *

Taxa per la reserva de la via pública per aparcament, o càrrega i descàrrega de mercaderies (GUALS): *

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: *