Fiscalitat 2018 - Polígons Industrials Sentmenat

Raó Social: *

Polígon Industrial: *

Persona de contacte i càrrec: *

Correu electrònic: *

Nombre Treballadors 2019 *


Impost sobre Béns Inmobles (IBI): *

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): *

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): *

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Flota): *

Taxa per a la reserva per a l'entrada a aparcaments privats (GUALS): *

Taxa per a la reserva provisional d'estacionament (zones de càrrega i descàrrega de mercaderies): *